Aby przeczytać regulamin obowiązujący do 24.12.2014 kliknij tutaj

1. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (kratkisciekowe.pl WIRA Radosław Witek, ul. Rzeczna 17, 36-200 Brzozów). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 REGULAMIN

kratkisciekowe.pl WIRA Radosław Witek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIRA Radosław Witek

ul. Rzeczna 17
36-200 Brzozów
NIP: 686-153-15-87, REGON: 180445550, mail: [email protected], numer kontaktowy 537400531

KONTO BANKOWE: BNP PARIBAS 91 1750 1224 0000 0000 3996 6182

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 §1
Postanowienia ogólne

1.     Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

2.   Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

3.       Wszystkie towary, ich zdjęcia i opisy, stanowią własność Sprzedającego, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczypospolitej Polskiej

4.       Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w w sklepie internetowym www.kratkisciekowe.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

5.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty wydania w przypadku, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi z zastrzeżeniem §3 pkt.8 niniejszego Regulaminu.

6.       W przypadku wady fizycznej lub prawnej produktu, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

§2
Cena

 1. 1.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2.   2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury winien zaznaczyć ten fakt przy składaniu zamówienia podając dane do wystawienia faktury.

3.Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen towarów, wprowadzenia nowych towarów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian

§3
Reklamacja towaru 

1.Każdemu Kupującemu przysługuję prawo do reklamacji towaru. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu towaru. 

2.Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację na stronie internetowej www.kratkisciekowe.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail, kierowanej na adres: [email protected] 

3.Reklamowany towar Kupujący dostarcza do siedziby Sprzedającego. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. 

4.Kupujący będący przedsiębiorcą obowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru towaru. Reklamacje przedsiębiorcy będą rozpatrywane tylko w wypadku jeśli dotyczą towarów w pełnych długościach hutniczych, a reklamacje towarów pociętych nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

5.Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego. 

6.Jeżeli towary oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, to każdorazowo treść gwarancji, warunki gwarancji oraz sposób ich realizacji są określane w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączone do dowodu zakupu. 

7. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

8.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona

§4
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014  roku o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014, Nr 22, poz. 827 )w  okresie czternastu  dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta,  ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, według ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827) w rozdziale 4.

2. Jeżeli towary oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, to każdorazowo treść gwarancji, warunki gwarancji oraz sposób ich realizacji są określane w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączone do dowodu zakupu.

3. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

4.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

5.  Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załącznik numer 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

6.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Jeżeli Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną może czynność tą wykonać:
- przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
-przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy 

7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony w pkt. 6 przez Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego oświadczenia. 

8. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. 

9. Kompletny towar należy odesłać lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz w stanie niezmienionym, nie noszącym ślady użytkowania. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym towarem zwrotowi podlega cały zestaw. 

10.    Sprzedający po otrzymaniu odesłanego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. 

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodę Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowymi nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogły wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

- w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań ma rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której Konsument wyraził żądania, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozy rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczeń rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

§5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa §1 ust. 4 i 23 Regulaminu.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7. Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych serwisowi ceneo.pl (Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000493884), w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.

8. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, a także podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w postaci wysyłania wiadomości SMS o statusie zamówienia.

9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) po sprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

11. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 537 400 531.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://www.kratkisciekowe.pl/regulamin-zakupow.html).

7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.